top of page

ARCHIWUM

  • Katarzyna Magnuszewska

KANON 1094. PRZESZKODA POKREWIEŃSTWA PRAWNEGO

Źródłem tej przeszkody jest nic innego, jak adopcja. Jest ona dodatkowo regulowana przepisami prawa świeckiego, które dokładnie określa formalności, jakie należy spełnić, by zaadoptować dziecko. I jak powszechnie wiadomo powoduje ona następujące skutki prawne: ojcostwo prawne, braterstwo prawne oraz powinowactwo prawne. Kanon ten brzmi:

Nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa ze sobą ci, którzy są związani pokrewieństwem prawnym powstałym z adopcji, w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej.

Zatem wynika stąd, że podstawą tej przeszkody jest adopcja powstała na mocy prawa świeckiego.

W linii prostej zachodzi ona między:

a) adoptującym i adoptowanym

b) adoptowanym i krewnymi wstępnymi adoptującego

c) adoptowanym i krewnymi zstępnymi adoptującego

W linii bocznej wygląda to tak, że zachodzi ona pomiędzy:

a) adoptowanym i dziećmi naturalnymi adoptującego

b) dziećmi adoptowanymi przez adoptującego

Przeszkoda ta może ustać przez udzielenie dyspensy, a także poprzez rozwiązanie stosunku adopcyjnego, o ile ustawa państwowa takie rozwiązanie dopuszcza.

bottom of page